แบบคำขอถอนความยินยอม


ประเภทคำขอ:
เหตุผล:

หมายเหตุ
  1. เมื่อเจ้าของข้อมูลแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิถอนความยินยอม บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ระงับการดำเนินการดังกล่าวตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
  2. การถอนความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ทั้งนี้ การถอนความยินยอมอาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้บริการการได้รับข้อมูล ข่าวสาร หรือการดำเนินการอื่นใดระหว่างเจ้าของข้อมูลกับบริษัทฯ
  3. บริษัทฯ อาจปฏิเสธการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ หรือเอกสารประกอบยื่นคำขอนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง
  4. บริษัทฯ อาจปฏิเสธการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลตามที่กฏหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ระยะเวลาดำเนินการ

ทั้งนี้ ในการดำเนินการข้างต้น บริษัทฯ จะพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว


การรับทราบและยินยอม

ท่านได้อ่านและเข้าใจเนื้อหาของคำขอฉบับนี้อย่างละเอียดแล้ว และยืนยันว่าข้อมูลต่างๆที่ได้แจ้งให้แก่บริษัทฯ ทราบนั้นเป็น ความจริงและถูกต้อง หากท่านให้ข้อมูลที่ผิดพลาดด้วยเจตนาทุจริต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการดำเนินคดีกับท่านตามกฎหมาย